این شرکت با تاکید بر پایبندی به تعهدات سازمانی ، و رعایت استاندارد ملی ایران و  تلاش و کار گروهی و با تکیه بر برنامه ریزی دقیق نسبت به ارتقا کیفیت محصول تولیدی، دارای گواهینامه های ذیل می باشد.

باما در ارتباط باشید