پروژه های در حال اجرا

در این قسمت پروژه های در حال اجرای ما بر اساس میزان پیشرفت هر پروژه دسته بنده شده و با وارد شدن به داخل هر پروژه می توانید تمام جزئیات مربوط به آنها را مشاهده کنید.
  • میزان پیشرفت پروژه ها۰%

  • میزان پیشرفت پروژه ها۵%

  • میزان پیشرفت پروژه ها۲۵%

  • میزان پیشرفت پروژه ها۴۰%

  • میزان پیشرفت پروژه ها۹۰%

  • میزان پیشرفت پروژه ها۹۵%

باما در ارتباط باشید