بسیاری از کارشناسان صنعت آسانسور و پله برقی بر این باورند که عملیات نصب و راه اندازی، دارای بیشترین تأثیر در کیفیت آسانسور ها و پله برقی ها میباشند. شرکت فراز رسان با اتکا به تجربه مدیران خود در طی ۲۰ سال گذشته، اجرای با کیفیت عملیات نصب و راه اندازی در کشور را بر مبنای اجرای ۵ اصل زیر هدف گذاری نموده است: ۱. رعایت اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK . ۲. استفاده از بهترین گروههای نصب فعال در کشور. ۳. آموزش مدرن و مستمر. ۴. استقرار سیستم کنترل کیفیت و تضمین کنترل کیفیت. ۵. استفاده از ابزار آلات مناسب و مدرن.
 

باما در ارتباط باشید