بسیاری از کارشناسان صنعت آسانسور و پله برقی بر این باورند که عملیات نصب و راه اندازی، دارای بیشترین تأثیر در کیفیت آسانسور ها و پله برقی ها میباشند. شرکت فراز رسان با اتکا به تجربه مدیران خود در طی ۲۰ سال گذشته، اجرای با کیفیت عملیات نصب و راه اندازی در کشور را بر مبنای اجرای ۵ اصل زیر هدف گذاری نموده است:
۱. رعایت اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK .
۲. استفاده از بهترین گروههای نصب فعال در کشور.
۳. آموزش مدرن و مستمر.
۴. استقرار سیستم کنترل کیفیت و تضمین کنترل کیفیت.
۵. استفاده از ابزار آلات مناسب و مدرن.
 

باما در ارتباط باشید