../upfiles/198437354.jpg

عنوان کوتاه

عنوان اصلی نیروی انسانی

به عقیده ما یکی ازسرمایه های اصلی شرکت استفاده و جذب نیروهای متخصص،متعهد،تحصیلکرده ودلسوزی است که در بخش های اداری،پشتیبانی و خصوصا فنی مارا همراهی می کنند . بدیهی است حفظ و نگهداری این نیروها در طول سالیان دراز با آموزش های مداوم و گزینش های دقیق بدست آمده است .