../skin-Ca/images/noPic.gif

Title

آسانسورهای بدون موتور خانه (MRL)

Question

موارد استفاده از آسانسورهای بدون موتورخانه(MRL)

Answer

درساختمانهایی که فضای کافی برای موتورخانه در بالا یا پایین چاه آسانسور وجود ندارد از سیستمMRL یا بدون موتورخانه استفاده می شود . در این سیستم موتور در بالاترین قسمت چاه برروی سازه آسانسور قرار می گیرد، که با کم کردن حجم قطعات موتورخانه به داخل چاه آسانسور انتقال می یابد و با حذف موتورخانه،به طراحان و مهندسین ساختمان امکان انعطاف بیشتری در طراحی می دهد. در مقایسه آسانسورهای بدون موتورخانه و هیدرولیک میتوان به مواردی چون فضایی جهت موتورخانه در آسانسورهای هیدرولیک اشاره کرد که از مزیت های سیستم MRL حذف این مورد می باشد. از موارد دیگر مقایسه این دو سیستم ، در مدل هیدرولیک به دلیل وجود پاوریونیت مشکلات زیست محیطی و آلوده شدن تدریجی خاک می توان اشاره کرد، حال آنکه مدل MRL عاری از هرگونه مشکلات فوق می باشد. اجرای سیستم های MRL باید به صورت 2 به 1 باشد تا باعث افزایش قدرت موتور و کنترل سرعت گردد ، همچنین شیوه قرارگیری وزنه تعادل باید به صورت وزنه بغل باشد . اجرای مقررات و استانداردهای آسانسورهای بدون موتورخانه در کشورهایی که زلزله خیز هستند بسیار مهم است ، لذا شرکت فنی و مهندسی فراز رسان با داشتن کارنامه درخشان در طراحی ، نصب و راه اندازی و اخذ استاندارهای این نوع آسانسورها اطمینان و آرامش را در پروژه های خود عرضه کرده است و از مدعیان اجرای حرفه ایی در این نوع آنسانسورها می باشد.