../skin-Ca/images/noPic.gif

Title

مقایسه سیستم گیرلس با گیربکس

Question مزیت سیستم گیرلس به گیربکس در چیست؟

Answer


  •  راندمان بالاتر
  •  اتلاف انرژی کمتر
  •  کیفیت حرکت بهتر خصوصا در سرعتهای بالا
  •  نیاز به موتور خانه بسیار کوچک و حتی قابلیت اجرای بدون موتور خانه
  •  عدم نیاز به روغن کاری و کاهش چشمگیر آلودگی به جهت زیست محیطی